ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - SLUŽBY

Primárne oblasti právnych služieb poskytovaných kanceláriou JUDr. Vaňko & JUDr.Vaňková:

OBCHODNÉ PRÁVO

 • obchodné zmluvy
 • právne stanoviská, konzultácie, odporúčania, posudky
 • právne rozbory a analýzy obchodných prípadov
 • spolupráca pri uspokojovaní pohľadávok vrátane právneho servisu pri vymáhaní pohľadávok pred súdmi, pri rozhodcovskom konaní a v konkurznom konaní
 • komplexné poradenstvo pri založení a vzniku spoločnosti (založenie spoločnosti, získanie podnikateľských oprávnení, zápis do obchodného registra)
 • zmeny v obchodných spoločnostiach ( napr. zvýšenie základného imania, zmena štatutárneho orgánu, spoločníkov, sídla a pod.)
 • zápisy do obchodného registra
 • akvizície
 • reštrukturalizácia a delimitácia podnikateľských subjektov
 • likvidácia obchodných spoločností
 • uplatňovanie nárokov v konkurznom konaní
 • nekalá súťaž
 • ochranné známky
 • akcie, dlhopisy
 • zmenky a šeky
 • náhrada škody
 • právne poradenstvo v živnostenskom podnikaní
 • zastupovanie klientov pre súdmi, štátnymi orgánmi
 • mimosúdne riešenie sporov

OBČIANSKE PRÁVO

 • spisovanie a posudzovanie občianskoprávnych zmlúv
 • prevody nehnuteľností, nájomné zmluvy
 • vlastnícke práva
 • dedičské právo a zastupovanie v dedičských konaniach vrátane vyhotovovania testamentov
 • rodinné právo
 • náhrada škody
 • ochrana osobnosti
 • vyhotovovanie právnych posudkov k zadaným právnym problémom,
 • zastupovanie pred súdmi, štátnymi orgánmi

PRACOVNÉ PRÁVO

 • pracovno - právne zmluvy
 • právne poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch
 • zastupovanie pred štátnymi orgánmi alebo súdmi pri pracovných sporoch

SPRÁVNE A DAŇOVÉ PRÁVO

 • zastupovanie v správnom a daňovom konaní
 • zabezpečovanie povolení, oprávnení, licencií
 • konzultácie a vyhotovovanie posudkov


Naša kancelária poskytuje na základe špecifických požiadaviek klientov služby aj v iných právnych oblastiach.