SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY - ČINNOSŤ


JUDr. Viliam Vaňko a JUDr. Viera Vaňková sú osobami, ktoré majú oprávnenie na spravovanie spoločností, na ktoré je vyhlásený konkurz (bankrot).

V rámci tejto činnosti správcovia najmä
  • riadia činnosť úpadcu,
  • spravujú a speňažujú majetok
  • uplatňujú práva pred súdmi a inými orgánmi,
  • uspokojujú nároky veriteľov